نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هسته های خارج شده از مرکز رشد

وب سایت

زمان خروج از مرکز رشد

مدیرعامل

زمینه فعالیت

عنوان هسته

ردیف

- 1383/01/26 عزیزه هزار سنتزمواد اولیه دارویی هسته شیمی دارویی 1
- 1383/09/15 سید مرتضی سیفتی سنتز مواد مورد نیاز در درمان PKU هسته زندگی پژوه 2
- 1384/01/17 فرزانه حکیمیان سنتز مواد اولیه دارویی هسته تحقیقات دارویی 3
- 1384/05/31 شهره وفاهی شاهی اصلاح خاکهای کشاورزی هسته شیمیایی مهر 4
- 1384/06/15 رضا لیموچی ساخت تجهیزات تزریق سیمان به چاههای نفت هسته کیمیا کار یزد 5
          6
          7
          8
          9
          10