نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیر مرکز رشد با هسته ها و موسسات مستقر در مرکز رشد زیست فناوری


این جلسه در تاریخ 95/07/07 چهارشنبه  برگزار شد. در ابتدای این نشست جناب مهندس باقی در رابطه با عملکرد مرکز رشد زیست فناوری توضیحات لازم را ارائه دادند. در ادامه نشست موسسات به ترتیب خود را معرفی کرده و از مدیر مرکز رشد جناب مهندس باقی تشکر و در نهایت هر یک از موسسات مشکلات خود را مطرح نمودند.