نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبات هیات وزیران

مصوبات هیات محترم وزیران

- آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه

- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

 - اصلاحیه آیین نامه دانش بنیان(1) 

- اصلاحیه آیین نامه دانش بنیان(2)

 - اساسنامه صندوق شکوفایی و نوآوری 

 - ضوابط استقرار واحدهای پیشرفته شرکت های دانش بنیان 

 - اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری 

 - آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید 

 - آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید 

- آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون رفع موانع تولید

- آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون رفع موانع تولید

- آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون رفع موانع تولید

 - آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید 

 - آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون رفع موانع تولید 

- آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید

- آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون رفع موانع تولید

 - آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید 

 - آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید 

 - آیین نامه اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید 

- آیین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم توسعه

- آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 قانون مالیات مستقیم