نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت های فارغ التحصیل شده از مرکز رشد

آدرس وب سایت

زمان خروج از مرکز رشد

مدیرعامل

زمینه فعالیت

نام موسسه شرکت

ردیف

- 1387/09/05 شهره وفاهی شاهی سنتز مواد واسطه دارویی شرکت کیمیا فن یزد 1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10