نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جوایز نهمین جشنواره نانو


به منظور تقدیر از برگزیدگان جشنواره برترین ها فناوری نانو جوایز نفیسی شامل وجه نقد، پژوهانه، لوح یادبود وتندیس بلورین فناوری نانو به آنها اعطا می شود.
 
در نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو درمجموع یک میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال وجه نقد، شش میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال پژوهانه و سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال وام قرض الحسنه به برگزیدگان جشنواره به شرح زیر پرداخت خواهد شد.
 

محصولات برگزیده:

 
رتبه وام (میلیون ریال)  پژوهانه (میلیون ریال) جایزه نقدی (میلیون ریال)
اول 2000 200 50
دوم 1000 150 50
سوم 700 100 50
 
  • وام مذکور قرض الحسنه بوده و پس از یک دوره تنفس یک ساله، در مدت یکسال و در چهار بخش بازپرداخت می شود.
متخصصان برتر:

 
عنوان پژوهانه (میلیون ریال) جایزه نقدی (میلیون ریال)
رتبه اول 300 200
رتبه دوم 300 180
رتبه سوم 300 160
رتبه چهارم 300 140
رتبه پنجم 300 120
رتبه ششم 200 100
رتبه هفتم 200 90
رتبه هشتم 200 80
رتبه نهم 200 70
رتبه دهم 200 60
متخصص جوان برتر 200 50
 
  • پژوهانه متخصصان برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پساد کتری گردد.
  • پژوهانه متخصص جوان برتر به عنوان کمک هزینه فرصت مطالعاتی در حوزه فناوری نانو با تایید ستاد قابل استفاده است.
 
100 متخصص برتر این ارزیابی می توانند از حمایت بکارگیری پژوهشگر پسا دکتری استفاده نماینند.
موسسات پژوهشی برتر:


رتبه پژوهانه (میلیون ریال)
اول 1200
دوم 800
سوم 500
چهارم 300
پنجم 200

  • پژوهانه موسسات پژوهشی برتر می تواند صرف خرید دستگاه ها و تجهیزات فناوری نانو ساخت داخل یا بکارگیری پژوهشگر پسا دکتری گردد.
 
آزمایشگاه های برتر:

رتبه جایزه نقدی (میلیون ریال)
1 100
2 60
3 40

مراکز رشد برتر:

رتبه جایزه نقدی (میلیون ریال)
1 80
2 50
3 30

رسانه های برتر:

رتبه دسته ارزیابی جایزه نقدی (میلیون ریال)
1 شبکه های سیما 30
1 شبکه های صدا 30
1 خبرگزاری ها 30
1 روزنامه ها 30
1 بخش های خبری 30