نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات پذیرش

جلسه پذیرش مرکز رشد زیست فناوری مورخ 95/11/06

 

نتایج :

- هسته های ناب اندیشان ساینار صنعت یزد و پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر با تبدیل وضعیت شرکت از پیش رشد به رشد موافقت شد.

- هسته های اندیشه برتر، عمید یزد، تولید بذر گیاهان خاص و راد شیمی بصورت پیش رشد پذیرش شد.